Regulamin akcji

"Nagrody za stylizacje"(dalej: "Regulamin")

I. ORGANIZATOR

Organizatorem akcji jest

„Maniura” Ewa Górszczak
Głogoczów 916
32-444 Myślenice, Poland
NIP: 6791770191
REGON: 363051424 (dalej: „Organizator”) 

II. CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania, warunki jak również zakres i procedurę reklamacyjną, uprawnienia Uczestnika, obowiązki Organizatora a także zasady korzystania z Akcji „Nagrody za stylizację  (dalej: „Akcja”).
 2. Akcja prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej – sklepu internetowego Organizatora pod adresem https://maniura.pl/ (dalej: „Sklep internetowy”).
 3. Akcja rozpoczyna się w dniu 25.01.2023 r. i trwa do 28.02.2022 (dalej: „Czas trwania Akcji”). 
 4. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
 5. Akcja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

III. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI

 1. W Akcji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w Czasie trwania Akcji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie (dalej: „Uczestnik”).
 2. Akcja polega na zrobieniu zakupów w terminie 25.01 – 23.02.2023, a następnie wykonaniu stylizacji (mogą to być super paznokcie, piękne rzęsy lub jeszcze coś innego – wybór należy do Uczestnika!). Następnie zdjęcie należy wysłać  na mail sklep@maniura.pl.

  W każdy czwartek 3 wybrane stylizacje zostaną opublikowane Instagramie hurtownia_kosmetyczna_maniura, a zwycięzcy zostaną nagrodzeni.

  Dodatkowo, na koniec miesiąca, odbędzie się głosowanie na najlepszą stylizację miesiąca na instagramie hurtownia_kosmetyczna_maniura, nagrodą będzie voucher o wartości 150,00 zł na zakupy na maniura.pl. Głosujący to osoby posiadające Instagrama, głos oddają poprzez polubienia postu danej stylizacji.

 3. Udział w Akcji jest dobrowolny.
 4. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien wyrazić chęć korzystania z usługi Newsletter (zgodnie z regulaminem świadczenia usługi Newsletter dostępnym pod adresem: https://maniura.pl/regulamin-newslettera
 5. Każdy Uczestnik może skorzystać z Akcji tylko jeden raz. 
 6. Przyznany przez Organizatora w ramach Akcji voucher kwotowy nie podlega wymienie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Uczestnik przystępując do Akcji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Produkty nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem vouchera kwotowego podlegają ogólnym warunkom zwrotów w związku z odstąpieniem do umowy zawartej na odległość.
 9. Postanowienia Regulaminu nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z innych uprawnień przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 10.  

IV. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI

 1. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Akcji przez Organizatora, mogą zostać wysłane na adres

  „Maniura” Ewa Górszczak
  Głogoczów 916
  32-444 Myślenice, Poland
  NIP: 6791770191
  REGON: 363051424  lub przesłane w formie wiadomości e-mail na adres: sklep@maniura.pl.

 1. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 2. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

V. DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest 

„Maniura” Ewa Górszczak
Głogoczów 916
32-444 Myślenice, Poland
NIP: 6791770191
REGON: 363051424

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. doręczenia Uczestnikowi Kodu rabatowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora,
  2. rozpatrywania reklamacji związanych z przeprowadzą Akcją, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 1. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@maniura.pl
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z „Maniura” Ewa Górszczak w oparciu o umowę współpracy w zakresie obsługi technicznej i informatycznej związanej ze świadczeniem usługi mailingu Newslettera.
 4. Dane osobowe Uczestników Akcji mogą zostać udostępnione poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dotyczy dostawcy usługi mailingu Newslettera). Podmiot znajduje się na liście Privacy Shield.
 5. Podanie danych osobowych przy złożeniu skargi/reklamacji w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji. Kwestię przetwarzania danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej podanej przy zapisaniu się na usługę Newsletter, reguluje regulamin Newslettera dostępny pod adresem https://maniura.pl/regulamin-newslettera .
  Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 2. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji Regulaminu.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: https://maniura.pl/nagrody-za-stylizacje/

  Regulamin obowiązuje od dnia  25 stycznia 2023 r.

Shopping Cart